door naar tekst

logo

Onze mensen

LeaderGT_USA Planet ERIKS 1_600x272

Onze medewerkers zijn de belangrijkste succesfactor voor het leveren van optimale prestaties aan onze klanten.

De doelstelling van ERIKS is om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Door de toenemende vergrijzing en de hoge eisen en verwachtingen van (potentiële) medewerkers is het essentieel als werkgever meer te bieden dan een marktconform salaris.

Het Human Resource beleid is daarom gebaseerd op vier pijlers:

  1. persoonlijke ontwikkeling
  2. carrièreflexibiliteit
  3. coaching en communicatie
  4. basisvoorwaarden (beloning en een goede werkomgeving).

Dit beleid wordt in alle bestaande clusters en overgenomen ondernemingen stapsgewijs ingevoerd. ERIKS heeft als doelstelling een moderne infrastructuur waarin medewerkers in een prettige omgeving topprestaties kunnen leveren. Vooral de focus op ontwikkeling (kennis en vaardigheden) en carrièreflexibiliteit zorgt ervoor dat medewerkers in elke fase van hun carrière passend werk doen en gemotiveerd blijven.

ERIKS hecht veel belang aan een open communicatie en betrekt haar medewerkers op alle niveaus bij het definiëren van de doelstellingen en de bedrijfsstrategie. Alleen dan ontstaat er een werkomgeving waarin de strategie door de medewerkers wordt begrepen en gedragen. Uiteraard vindt regelmatig terugkoppeling plaats over de stand van zaken en de plannen voor de toekomst. Een belangrijke randvoorwaarde is vertrouwen en respect tussen het management en de medewerkers en tussen de medewerkers onderling. Dit is noodzakelijk om elkaar vragen te durven stellen, fouten te maken (en ervan te leren) en elkaar aan te spreken op het nakomen van gemaakte afspraken. Op deze wijze wordt een blijvend positieve werkomgeving gecreëerd.

De ERIKS-ondernemingen werken volgens heldere richtlijnen en procedures en de arbeidsomstandigheden en veiligheidsvoorzieningen voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

Naast het aantrekken van goed gekwalificeerde medewerkers, krijgt ook de ontwikkeling van de medewerkers aandacht. Veel aandacht en tijd wordt geïnvesteerd in Management Development programma’s. Daarnaast is er de ERIKS University, een online virtueel platform dat cursussen en trainingsprogramma’s voor medewerkers ter beschikking stelt. Uiteraard krijgen medewerkers terugkoppeling op hun functioneren in periodieke functioneringsgesprekken, waarin ook mogelijke carrièrewijzigingen (promotie, specialisatie, verandering van vakgebied of demotie) en vaktechnische opleidingen aan de orde komen.

Vanuit het Human Resources beleid worden contacten met scholen en opleidingsinstituten onderhouden. Het doel hiervan is dat ERIKS een bijdrage levert aan de vaktechnische inhoud van de opleidingen. Het management van de ERIKS-ondernemingen wordt aangemoedigd zitting te nemen in vaktechnische en maatschappelijke belangenorganisaties en een bijdrage te leveren aan lokale, sociale en culturele gebeurtenissen.

Gedragscode en naleving

De gemeenschappelijke waarden van ERIKS, zoals gedefinieerd in de missie, komen tot uitdrukking in de gedragscode (Code of Conduct) en zijn van toepassing op alle medewerkers van de ERIKS-groep. In de gedragscode is vastgelegd dat ERIKS haar activiteiten uitvoert op basis van eerlijkheid en openheid en met respect voor de mensenrechten en de belangen van haar medewerkers. Alle medewerkers worden geacht de code na te leven en worden aangemoedigd elke overtreding of vermeende overtreding van de gedragscode of andere regels die van toepassing zijn binnen de ERIKS-groep te melden bij het management (klokkenluidersregeling). Het niet naleven van de gedragscode wordt beschouwd als een inbreuk op de zakelijke integriteit.

Ga naar de Gedragscode inclusief Klokkenluidersregeling in Nederlands, Duits, Frans of Engels

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.