door naar tekst

logo

Oproep aan de aandeelhouders van ERIKS N.V.

AAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ERIKS N.V. - OPENBARE BETEKENING EN AANKONDIGING CONSIGNATIE

Bij exploit d.d. 6 oktober 2010 is op verzoek van Eriks International B.V. (voorheen geheten SHV Alkmaar B.V.), statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende aan de Arcadialaan 14 V Build. 32C, 1813 KN Alkmaar, (Eriks International), aan (i) mevrouw M.E. van den Bosch-Wit, voorheen gewoond hebbende te Alkmaar aan de Bagijnenstraat 8, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats, zowel binnen als buiten Nederland, (ii) de heer M.W. van Bronkhorst, voorheen gewoond hebbende te Heiloo aan de Holleweg 107, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats, zowel binnen als buiten Nederland, en (iii) de gezamenlijke, niet bij naam bekende, andere houders van aandelen op naam in het kapitaal van de naamloze vennootschap ERIKS N.V., woon- of verblijfplaats onbekend, betekend de grosse van een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam, Ondernemingskamer, d.d. 21 september 2010 (rolnummer 200.055.634/01 OK), met bevel aan voornoemde aandeelhouders tot overdracht van hun aandelen aan Eriks International, tegen betaling door Eriks International van een prijs per 21 september 2010 van €48 per gewoon aandeel onder bepaling dat zolang en voor zover deze prijs niet is betaald, deze wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf 21 september 2010 tot de datum van de overdracht.

Voornoemde aandeelhouders worden opgeroepen om hun aandelen aan Eriks International aan te bieden en leveren per 26 oktober 2010 en het hierna genoemde bedrag tegen kwijting op hun rekening in ontvangst te nemen. Om die reden biedt Eriks International voornoemde aandeelhouders aan de betaling van €48,15 per aandeel, zijnde €48 per aandeel vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 september 2010 tot en met 27 oktober 2010. Houders van aandelen op naam in ERIKS N.V. kunnen hun aandelen tot en met 20 oktober 2010 aanmelden bij Eriks International, per adres SHV Holdings N.V., Postbus 2065, 3500 GB Utrecht, t.n.v. de heer F.H. Rebel, tel: +31 30 2338308, e-mail: legal@shv.nl. Houders van girale aandelen in ERIKS N.V. kunnen hun aandelen tot en met 22 oktober 2010 via hun bank of commissionair aanbieden ter overdracht bij ING Bank N.V., EGSP 29710, sub account 2024705007.

Hierbij wordt tevens aangezegd dat op 27 oktober 2010 om 10:00 uur ten aanzien van alle niet binnen de bovengenoemde termijnen aangeboden aandelen een bedrag per gewoon aandeel van €48,15 in consignatie zal worden gegeven door overmaking op de bij Royal Bank of Scotland door het Ministerie van Financiën (afd. Consignatie, postbus 20201, 2500 EE 's-Gravenhage) onder rekeningnummer 56.99.92.206 aangehouden rekening onder vermelding van "Consignatiekas – uitkoop ERIKS". Vanaf laatstgenoemde datum gaan alle rechten op de aandelen onbezwaard over op Eriks International en rusten eventuele beslagen en beperkte rechten op het aldus geconsigneerde bedrag.

Afschrift van het exploit en het arrest kan worden verkregen bij mr. M. van Hooijdonk, Allen & Overy LLP, Apollolaan 15 (1077 AB) Amsterdam, tel. 020 674 1329, fax 020 674 1959.

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.