door naar tekst

logo

Beëindiging notering ERIKS nv

Van
Raad van bestuur ERIKS nv

Telefoon
072 54 75 888

Datum
31 augustus 2009

Betreft

BEËINDIGING NOTERING ERIKS NV

Dit is een openbare mededeling van SHV Alkmaar B.V. en ERIKS N.V. ingevolge Euronext Mededeling 2004-41. Deze mededeling mag niet geheel of gedeeltelijk worden vrijgegeven, gepubliceerd, verspreid of anderszins verstuurd in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Australië.

Utrecht en Alkmaar, 31 augustus 2009

Verwezen wordt naar de persberichten van 7 mei 2009, 20 mei 2009, 16 juni 2009, 24 juni 2009, 3 augustus 2009, 6 augustus 2009 en 21 augustus van SHV Alkmaar B.V. (de "Bieder"), een indirecte 100% dochteronderneming van SHV Holdings N.V. ("SHV"), en ERIKS N.V. ("ERIKS") betreffende het aanbevolen openbaar bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen, elk met een nominale waarde van EUR 0,50 in het kapitaal van ERIKS (de "Aandelen") door de Bieder, voor een biedprijs van EUR 48,00 per Aandeel (exclusief dividend over het boekjaar 2008) (het "Bod"). Op 6 augustus 2009 heeft de Bieder het Bod gestand gedaan. Sinds 5 augustus 2009 17:30 uur MET houdt de Bieder meer dan 95% van de Aandelen.

Beëindiging notering


De notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam van NYSE Euronext zal in overleg met Euronext Amsterdam N.V. op 28 september 2009 worden beëindigd. De laatste handelsdag van de Aandelen zal zijn op vrijdag 25 september 2009.


Vanaf 28 september 2009 zal de volgende code niet langer van toepassing zijn:

  • ERIKS N.V., met aanduiding "ERIKS", Euronext code NL0000350387, ISIN: NL0000350387.

Voor meer informatie:

SHV ERIKS

SHV Alkmaar B.V.
Rijnkade 1
3511 LC Utrecht
Nederland

ERIKS N.V.

Arcadialaan 14, Victory Building 32-C
1813 KN Alkmaar
Nederland

Het Omwissel- en Betaalkantoor

ING Bank N.V.
ING Wholesale Banking Securities Services
Section Paying Agency Services
Van Heenvlietlaan 220
1083 CN Amsterdam
Nederland
iss.pas@ing.nl
+ 31 (0) 20 797 9398

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" en uitingen die verband houden met ontwikkelingen, zoals "voorzien" en "verwacht". Hoewel SHV erop vertrouwt dat de veronderstellingen waarop haar financiële informatie en toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd redelijk zijn, kan SHV geen garanties geven dat deze veronderstellingen correct zullen blijken te zijn. Belangrijke factoren die ertoe kunnen bijdragen dat de uiteindelijke resultaten significant verschillen van SHV’s voorspellingen en verwachtingen zijn uiteengezet in SHV’s jaarverslag van het boekjaar 2008 en in andere documenten, welke te raadplegen zijn op de website van SHV (www.shv.nl). De factoren bevatten, onder meer, veranderingen in consumentengedrag en trends, prijskortingen van belangrijke concurrenten, het niet behalen van geanticipeerde synergievoordelen, het niet verkrijgen van vereiste toestemmingen en goedkeuringen van autoriteiten of andere derden en kostenverhogingen in het algemeen. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn uitdrukkelijk terughoudend geformuleerd, met verwijzing naar de onderliggende veronderstellingen. SHV zal geen zorg dragen voor actualisering van deze toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot haar bedrijfsvoering op grond van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. SHV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige financiële informatie, zoals opgenomen in dit persbericht, met betrekking tot de bedrijfsvoering, exploitatie, resultaten, of financiële positie van ERIKS.

Deze openbare mededeling wordt eveneens in het Engels gepubliceerd.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer J. van der Zouw, CEO en/of de heer J.G. de Boer, CFO

This is a printed version of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2017.